Natural-Doğal Kozmetik Sertifikası

Natural-Doğal Kozmetik

Natural-Doğal Kozmetik Sertifikası

ISO 16128, doğal ve organik kozmetik bileşenler ile ürünlerin teknik tanımları ve kriterleri ile ilgili kılavuz sağlar. Bu kılavuzlar, kozmetik sektörüne özgü olup tarım ve gıda sektörü için yazılmış birçok mevcut yaklaşımların kozmetiklere doğrudan aktarılamayacağını dikkate alır. Bu kılavuzlar bilimsel hükümler uygular ve mevcut referanslarda kullanılan genel yaklaşımlarla birlikte doğal ve organik kozmetik bileşenler ile ürünler için uygun bir mantıksal çerçeve dâhilinde ilkeler sunar. Bu kılavuzların amacı, inovasyonu teşvik etmek amacıyla farklı çeşitlilikteki kozmetik ürün formülasyonlarında doğal ve organik bileşenlerin daha fazla seçilmesini özendirmektir.

Bununla birlikte, kamuya açık diğer referanslara dayanarak bitmiş ürünler için tanımlar ve kriterler de olmak üzere bileşenler için kriterlerin kapsama alınması yaygındır. Bu konu, bu standart esas alınarak oluşturulacak ve bu bölümü geliştirecek olan ISO 16128-2 kapsamında yer alacaktır.

Doğal Kozmetik Sertifikası Bileşenlerin Tanımları

1- Kapsam

ISO 16128, doğal ve organik kozmetik bileşenlerin tanımlarıyla ilgili kılavuzları kapsar.

Doğal ve organik bileşenlere ilave olarak, doğal ve organik ürün geliştirilmesi için gerekli olabilecek diğer bileşen kategorileri ilgili kısıtlarla birlikte tanımlanır.

ISO 16128; ürün iletişimi (örneğin talepler ve etiketleme), insan güvenliği, çevre güvenliği ve sos-ekonomik hususlar (örneğin, adil ticaret) ile ambalaj malzemelerin karakteristikleri veya kozmetik malzemelere uygulanabilir mevzuat kurallarına değinmez.

2- Doğal bileşenler

2.1  Genel

Doğal bileşenler, sadece bitkilerden, hayvanlardan, mikroorganizmalardan veya minerallerden elde edilen ve bu malzemelerden aşağıdaki yollarla elde edilen kozmetik bileşenlerden oluşur:

  • Fiziksel işlemler (örneğin, öğütme, kurutma, distilasyon),
  • Doğal olarak oluşan ve doğada bulunan moleküllere dönüşen fermentasyon reaksiyonları ve
  • Kasıtlı kimyasal bir modifikasyon içermeyen geleneksel prosedürler dâhil (örneğin, çözücü kullanarak özütleme) diğer hazırlama prosedürleri.

Aşağıdaki maddeler ve bunlardan kökenlenen maddeler doğal kaynaklı genel başlığı altında toplanmalıdır:

a) Bitkiler, mantar ve algler dâhil,

Genetiği değiştirilmiş bitkilerden elde edilen bileşenler dünyanın bazı bölgelerinde doğal bileşenler olarak kabul görebilir

b) Mineraller,

c) Hayvanlar,

d) Mikroorganizmalar.

Fosil yakıtlardan elde edilen bileşenler bu tanıma dâhil değildir.

Açıklık getirmek amacıyla, “doğal” terimi bu standartta koku, renk veya bir tada özgü özellikleri belirtmek amacıyla kullanılmaz.

Kozmetik ürünlere özgü verilen tanımlar esas alındığında, ISO 9235’e göre aromatik doğal bir hammadde doğal bileşenlerden oluşabilir, doğal bileşenlerden elde edilebilir veya her ikisinin karışımı olabilir. ISO 9235, kozmetik malzemeler dahil farklı sektörlerde kullanılabilen aromatik doğal hammaddeleri tanımlar. Bunlar karmaşık karışımlar olduğundan gerekli bilgi aromatik hammadde tedarikçisinden elde edilebilir.

2.2  Doğal mineral bileşenler

Doğal mineral bileşenler, yeryüzünde doğal olarak oluşan, özgül kimyasal formüle ve tutarlı fiziksel özelliklere (örneğin, kristal yapısı, sertlik, renk) sahip inorganik maddelerdir (örneğin, karbon içermeyen tuzlar ve karbonat tuzları).

2.3  Organik bileşenler

Organik bileşenler, uygulanıyorsa ulusal mevzuata veya eşdeğer Uluslararası Standartlara uygun organik tarım yöntemleriyle veya yabani hasatla elde edilen doğal bileşenlerdir.

NOT “organik tarım” terimi, her ülkenin yürürlükteki kendi ulusal mevzuatına göre tanımlanabilir.

2.4  Su

Su, doğal madde olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, aşağıdaki listede tanımlanan su türleri farklı şekilde ele alınabilir.

  • Yapısal su taze bitkilerin sıvı (özsu) içeriğidir.
  • Sulandırma suyu orijinal maddede bulunan suya eşdeğerdir ve kuru maddeyi başlangıçtaki içeriğine geri getirmek için kullanılır.
  • Özütleme suyu bir madde karışımından bileşenlerin fiziksel yollarla özütlenmesi için kullanılan sudur.

ISO 16128’in amaçları bakımından yukarıda tanımlanan su “formülasyon suyu” olarak tayin edilir.

3- Türemiş doğal bileşenler

3.1  Genel

Türemiş doğal bileşenler; molekül ağırlığı, yenilenebilir karbon içeriği bakımından %50’sinden çoğu doğal kaynaklı olan veya ilgili diğer yöntemlerle tanımlı kimyasal ve/veya biyolojik prosesler kullanılarak kimyasal modifikasyonla elde edilen kozmetik bileşenlerdir.

Enzimatik ve mikrobiyolik süreçlerden geçirme sonucu da türemiş doğal bileşenler elde edilebilir, bu süreçlerde kasıtlı kimyasal modifikasyon yer alır.

Doğal kaynaklı olma derecesi moleküler ağırlık veya yenilenebilir karbon ile tayin edilmekte olup belirli durumlarda bileşenler tamamen doğal kaynaklı çıkmaktadır.

3.2  Türemiş organik bileşenler

Türemiş organik bileşenler; kimyasal modifikasyon amacıyla yapılan ve fosil yakıt kaynaklı bir kısım içermeyen tanımlanmış kimyasal ve/veya biyolojik süreçlerden elde edilen organik veya organik ve doğal kaynaklı karışımından oluşan kozmetik bileşenleridir.

Kimyasal veya biyolojik reaksiyon sonucu çoklu bileşenlerden oluşuyorsa, bileşen özelliklerini belirleyen ana kimyasal maddeler molekülde organik kaynaklı bir kısım içermelidir.

Enzimatik ve mikrobiyolojik süreçten geçirme, kasıtlı kimyasal modifikasyonun yer aldığı türemiş organik bileşenlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

4- Türemiş mineral bileşenler

Türemiş mineral bileşenler, yeryüzünde doğal olarak oluşan inorganik maddelerin kimyasal süreçten geçmesiyle elde edilen doğal mineral bileşenlerle aynı kimyasal bileşime sahip inorganik maddelerdir.

5- Doğal olmayan bileşenler

Doğal olmayan bileşenler; %50 fosil yakıt kaynaklı ya da bu kılavuz bilgilerde tanımlanan diğer kategoriler kapsamında olmayan diğer bileşenlerin molekül ağırlığına eşit veya bundan daha büyük bileşenlerdir.

Doğal Kozmetik Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 16128-1, doğal ve organik kozmetik bileşenlerin tanımlarıyla ilgili bilgi sağlamaktadır. Doğal ve organik bileşenlere ilave olarak, doğal ve organik ürün geliştirilmesi için gerekli olabilecek diğer bileşen kategorileri ilgili kısıtlarla birlikte tanımlanmaktadır.
ISO 16128-2, ISO 16128-1'de tanımlanan içerik kategorileri için geçerli olan doğal, doğal köken, organik ve organik köken indekslerini hesaplama yaklaşımlarını açıklar. Ayrıca, içerik karakterizasyonuna dayalı olarak ürünlerin doğal, doğal menşeli, organik ve organik menşeli içeriğini belirlemek için bir çerçeve sunmaktadır.  Doğal Kozmetik sertifikası ve Organik Kozmetik sertifikası için kozmetik üreticileri ISO 16128-1 ve ISO 16128-2 standartlarının gerekliliklerine göre değerlendirilmektedir. Özellikle sertifikasyon aşaması aşağıda belirtilen süreçlere göre gerçekleştirilmektedir.

  1. Ürün testi: Doğal veya organik sertifikasyonuna tabi olacak ürünlerde içeriğine uygun olarak kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler gerçekleştirilir.
  2. GMP Denetimi: Ürün kalite güvence sistemi çerçevesinde üretim alanında denetim yapılır gerekli görülür ise test numunesi denetim aşamasında alınabilir.
  3. Sertifikasyon: Denetim ve test süreci tamamlandıktan sonra belgelendirme süreci işletilir. 

Bu sertifikasyon programı 76/768/EEC ve 1223/2009 EC kozmetik direktifinde tanımlı ürünler için uygulanmaktadır.
 


canlı destek